1
από Gropius Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
2
Αρχιτέκτονες: Gropius Walter, Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας 91

Κτίριο