1
από Kuhlmann Ulrike, Maier Philippa, Raichle Jochen, Euler Mathias, Hubmann Michael
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Kuhlmann Ulrike
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο