Θέμα: Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (18ο : 2018 : Αθήνα)
Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών [9ο : 2017 : Λάρισα] Hellenic national conference on steel structures
Περιπτώσεις εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα (2016 : Θεσσαλονίκη)
Η φιλοσοφία των Κανονισμών Επεμβάσεων σε Υφιστάμενα σε σχέση με τους Κανονισμούς Σχεδιασμού Νέων Κτιρίων - Οι τοιχοπληρώσεις κατά τον ΚΑΝΕΠΕ
Αναθεώρηση - επικαιροποίηση διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη)
Οργάνωση έργου (2014 : Θεσσαλονίκη)
Εφαρμόζοντας τον Ευρωκώδικα 8
Effect of the gravity framing system on the overstrength and collapse risk of steel special moment frames designed in North America Συνεισφορά του συστήματος μεταλλικών πλαισίων βαρύτητας στην υπεραντοχή και στην αποφυγή της σεισμικής κατάρρευσης κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια κάμψης
Trends and needs for the prediction of the inelastic capacity of steel members considering the differences in seismic loading conditions Τάσεις και ανάγκες για πρόβλεψη της ανελαστικής ικανότητας των μελών από δομικό χάλυβα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στις σεισμικές συνθήκες φόρτισης
Seismic design and assessment of self-centering steel frames with viscous dampers Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση μεταλλικών πλαισίων με αυτο-επαναφερόμενες συνδέσεις και ιξώδεις αποσβεστήρες
Theoretical - experimental investigation and optimization of the seismic strengthening of existing RC buildings with pilotis via steel concentric X-Braces Θεωρητική - παραμετρική διερεύνηση και βελτιστοποίηση της σεισμικής ενίσχυσης συμβατικών κτιριακών κατασκευών από ΟΣ με πυλωτή μέσω μη έκκεντρων χαλύβδινων χιαστών συνδέσμων δυσκαμψίας
Enhancing the progressive collapse resistance of seismically designed steel-concrete composite buildings Τρόποι βελτίωσης της ικανότητας αντίστασης σε προοδευτική κατάρρευση για σύμμικτα κτίρια σχεδιασμένα έναντι σεισμού
Direct performance-based seismic design of a steel moment-resisting frame using yield frequency spectra Αμεσος σεισμικός σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας ενός μεταλλικού πλαισιακού φορέα με τη χρήση φασμάτων συχνότητας διαρροής
Seismic yield displacements of composite steel/concrete plane frames Σεισμικές μετακινήσεις διαρροής σύμμικτων επίπεδων καμπτικών πλαισίων χάλυβα/σκυροδέματος
Κυκλικές δοκιμές και συμπεριφορά σε θραύση σεισμικών αποσβεστήρων από χάλυβα υψηλής αντοχής και ανοξείδωτο χάλυβα Cyclic tests and fracture behaviour of seismic steel dampers made of high performance steel
Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών βάσει της γωνίας επιβολής της σεισμικής δύναμης Incident angle based design of steel structures
Cyclic out-of-plane instability of deep wide-flange steel beam-columns
Συγκριτική αξιολόγηση παραμέτρων δομικού σχεδιασμού μονοπάσσαλων θαλάσσιων ανεμογεννητριών Comparative evaluation of structural design parameters of monopile offshore wind turbines
Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (8ο : 2014 : Τρίπολη) Hellenic national conference on steel structures (8th : 2014 : Tripoli, Greece)