Θέμα: Αντοχή Υλικών

Κριτήριο αστοχίας πλακοδοκών σε τέμνουσα Shear failure criterion for RC T-beams
Μια ρηξικέλευθη πρόταση για τη μείωση του κόστους κατασκευής - συντήρησης - αντισεισμικότητας των συμβατικών προκατασκευασμένων γεφυρών
Σχεδιασμός πύργου 135μ στην Ινδία με χρήση προκατασκευής
Μεθοδολογία αντικατάστασης βλαμμένων δομικών στοιχείων υποδομής γέφυρας
Μετρό Θεσσαλονίκης
Προσομοίωση και έλεγχοι επάρκειας πλαισίου λόγω εμφάτνωσης τοιχώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα
Ταχεία αποτίμηση σεισμικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου Ο.Σ. κατασκευασμένου με παλαιούς κανονισμούς
Πειραματική επαλήθευση σχεδιασμού φορέα Ferrocement του στεγάστρου της Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού "Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος"
Επιρροή της διαξονικότητας στις καμπυλότητες διαρροής και αστοχίας και στις γωνίες στροφής-χορδής και πλαστικής στροφής
Προβλήματα διαστασιολόγησης βάθρων γεφυρών με κοίλη κυκλική διατομή
Εφαρμογή της στατικής μη γραμμικής ανάλυσης σε ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια Ο/Σ. Σύγκριση με αποτελέσματα της μη γραμμικής ανάλυσης με χρονική ολοκλήρωση
Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8
Πειραματική διερεύνηση δομικών μελών από φέρον κισηρόδεμα υπό σεισμική και χρόνια καταπόνηση
Αξιολόγηση μεθοδολογίας στατικής υπερωθητικής ανάλυσης για ασύμμετρα χωρικά συστήματα
Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος
Αντισεισμική ενίσχυση υποστυλωμάτων με εγκάρσιους μανδύες σύνθετων υλικών
Μεταφορά τέμνουσας σε διεπιφάνειες ωπλισμένου ελαφροσκυροδέματος
Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της αντοχής σκυροδέματος και της πύκνωσης των συνδετήρων στη φέρουσα ικανότητα και τους μηχανισμούς αστοχίας υποστυλωμάτων Ο/Σ που υπόκεινται σε μονοαξονική θλίψη
Πρόβλεψη του επιπέδου σεισμικής βλάβης κτιρίων Ο/Σ με εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
Δείγματα και αποδείξεις της επίδρασης της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας στις κατασκευές