Θέμα: Δημόσια Εργα

Συνδυασμένες μεταφορές Κορωπί - Λαύριο
Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση Ραφήνας
Εργα μικρής κλίμακας και υψηλής προστιθέμενης αξίας
Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων υποδομών
Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων (2017 : Αθήνα)
Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων: το παράδειγμα της Αττικής
Value engineering
Σήραγγα Ηλιούπολης
Αναβάθμιση λεωφόρου Βουλιαγμένης
Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων"
Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά συνεδρίου
<<Ναι στις μεταρρυθμίσεις, όχι στην ισοπέδωση του τεχνικού επιστημονικού κόσμου>> τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, ζητώντας ουσιαστικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων και μελετών
<<Σημαντική πρωτοβουλία, πλην όμως, με πολλά και καθοριστικά μετέωρα βήματα>> τονίζει ο ΣΑΤΕ για το προτεινόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Ανασύνταξη του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων εκδήλωση ΣΑΤΕ στην Κρήτη
Τεράστια κενά αφήνει το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων σοβαρός κίνδυνος να μείνουν μετέωρα τα έργα
Νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων
Ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου παραγωγής των δημοσίων έργων ανακοίνωση του συνδέσμου ανώνυμων τεχνικών εταιριών
Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (2013 : Αθήνα)
Η πρόσφατη εμπειρία των έργων παραχώρησης - Η σημασία της επανεκκίνησής τους για την ανάπτυξη της χώρας
Τραπεζικοί όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης έργων