Θέμα: Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Σχεδιασμός κελυφών από τσιμεντοειδή υλικά έναντι λυγισμού Buckling design of thin cementitious shells
Μόρφωση μακροστοιχείου για την εξέταση της συμπεριφοράς λικνιζομένων παραμορφώσιμων σωμάτων A macroelement formulation for the examination of the response of rocking deformable bodies
Οι εξισώσεις καμπτικής αντοχής δοκών σκυροδέματος με οπλισμό FRP σύμφωνα με EC2 Flexural resistance equations of concrete with FRP reinforcement acording to EC2
Μοντέλα βύθισης και εύρους ρωγμών για καμπτόμενες δοκούς σκυροδέματος οπλισμένες με ράβδους FRP Deflection and crack width models for concrete beams reinforced with FRP
Επίδραση των εφεδράνων ολίσθησης στη μεταβολή των χαρακτηριστικών του σεισμικού κύματος Friction pendulum bearings effect on the alteration of the seismic excitation characteristics
Πειραματική έρευνα επί της μηχανικής συμπεριφοράς των ανεστραμμένων μυκήτων σε πλάκες. χωρίς δοκούς Experimental research on the structural behavior of reverse drop panels on flat slabs
Η επιρροή του ανοίγματος διατρήσεως στην αντοχή των πλακών The effect of the ratio ''u/d'' on the punching shear strength of the slab
Εύρεση συνεργαζόμενου πλάτους σε υπερβραχείες πλάκες-προβόλους (α<0.5) Effective width in ultra-short corbels
Πειραματική διερεύνηση διαβρωμένων δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα επισκευασμένων και ενισχυμένων με σύνθετα υλικά άνθρακα CFRP Experimental investigation of corroded RC beams patch repaired and strengthened with CFRP
Διερεύνηση επιπτώσεων ενίσχυσης των τοιχοπληρώσεων για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων κτιρίων On the effect of strengthening infill walls in seismically retrofitted buildings
Ενίσχυση υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος για την αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας Enhancement of local ductility of RC columns
Διερεύνηση επιρροής διαφραγμάτων σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με το σχέδιο του Κ.Α.Δ.Ε.Τ. Influence of diaphragms on the response of masonry structures according to the draft Greek code KADET
Ενίσχυση υφιστάμενων υπό-οπλισμένων τοιχίων από σκυρόδεμα με χρήση μεταλλικών στοιχείων Strengthening of existing non-conforning RC shear walls using steel elements
A rapid visual screening procedure to access the seismic resilience of RC buildings Μια διαδικασία ταχέως οπτικού ελέγχου για την αποτίμηση της ανθεκτικότητας κτιρίων Ο.Σ. έναντι σεισμού
Εμφυτευόμενος αναστολέας διάβρωσης τύπου κυψέλης, για προστασία οπλισμών κατασκευών από σκυρόδεμα Corrosion inhibitor in a special formulated version type of a capsule, for the protection of steel reinforcement to concrete structures ι
Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της καμπτικής συμπεριφοράς διαβρωμένων δοκών οπλισμένου σκυροδέματος επισκευασμένων και ενισχυμένων με ινωπλισμένα πολυμερή Finite element analysis of the flexural behavior of corroded RC beams patch repaired and strengthened with FRP
Πειραματική διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς ακραίων κόμβων δοκού-υποστυλώματος με οπλισμό τύπου Χ σε πραγματική κλίμακα Experimental investigation of seismic behavior of full scale external beam-column joints with X-type reinforcement
Αστοχίες άοπλων δαπέδων σκυροδέματος-εμπειρίες από παθήματα που πρέπει να γίνουν μαθήματα Failures of plain concrete slabs-lessons from bad experiences
Πειραματικές δοκιμές και απλό αναλυτικό προσομοίωμα για την απόκριση δοκών πλαισίων ΟΣ μετά την απώλεια κατακόρυφης στήριξης Tests and simple model for the response of RC frame subassemblies for postulated loss of column
Μελέτη της προσφερόμενης προστασίας οργανικών επικαλύψεων και αναστολέα διάβρωσης σε οπλισμένο σκυρόδεμα Investigation of the protection offered through organic coatings and corrosion inhibitor to reinforced concrete