Θέμα: Περιβάλλον

Ελεύθερα θέματα για το Περιβάλλον
Η εμπειρία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην κοστολόγηση των περιβαλλοντικών έργων
Ο τομέας του περιβάλλοντος στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων στον ιδιωτικό τομέα οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις
Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Το παράδειγμα των σχολικών κτιρίων
Κτίρια ελάχιστης εργειακής κατανάλωσης
Τα βήματα για τα ενεργειακά αυτόνομα κτίρια του 21ου αιώνα
Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας για τη πόλη της Πάτρας
Προγραμματική περίοδος, εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς - ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 - 2013", Πρόγραμμα : "Πράσινες αγροτικές και νησιώτικες κοινότητες" - Νέο πρότυπο ανάπτυξης
Ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επεκτάσεις
Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Δράσεις του ΚΑΠΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης/έρευνας/καινοτομίας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας: Η περίπτωση του Αϊ Στράτη
Πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (2012 : Θεσσαλονίκη) Προοπτικές και προκλήσεις
Ηλεκτρικό όχημα και υποδομές φόρτισης Ευκαιρίες και προκλήσεις
Προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας 2004/35/ΕΚ γιά την περιβαλλοντική ευθύνη που σχετίζονται με αναπτυξιακά θέματα στον Ελλαδικό χώρο
Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας γιά την περιβαλλοντική ευθύνη στην ελληνική βιομηχανία
Προτεινόμενες κατευθύνσεις αλλαγών σε τομείς του θεσμικού πλαισίου γιά την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Χημικής Βιομηχανίας Οροι και προϋποθέσεις γιά την επίτευξή τους