Θέμα: Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του Ν. 4269/14 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4447/16
Διερεύνηση ύπαρξης πολεοδομικού σχεδιασμού Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας μετά από την πολιορκία του 1537
Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Χωρικό Σχεδιασμό Χωρικός Σχεδιασμός και πολιτική ανάπτυξης
Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης
Επιστημονική υποστήριξη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΕ για ζητήματα και σχέδια νόμου που αφορούν στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και το χωροταξικό της Περιφέρειας
Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη Μεθοδολογικά ερωτήματα και εμπειρικοί προβληματισμοί
Κυκλοφοριακά κριτήρια ανάπτυξης της παρόδιας ζώνης Traffic criteria for the development of the roadside area
Το γκέτο είναι πρωτίστως ζήτημα πολεοδομικό
ΟΧΙ στη συμπαγή πόλη, ΝΑΙ στη συνεκτική χωροταξία του "Καλλικράτη"
Σκέψεις για μια ριζική ανάπλαση της Αθήνας, με στόχο μια πόλη αυτάρκη κοινωνικά, οικολογικά, ενεργειακά
Σκέψεις ενός πολεοδόμου για την ανακοίνωση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) για το σχέδιο για το κέντρο της Αθήνας
Μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
Ο μηχανισμός της εισφοράς σε γη για την εξασφάλιση δημόσιων χώρων σε μια περίπτωση πολεοδομικής μελέτης The obligatory contribution-in-land mechanism used to ensure the public spaces in a town plan study
Δημόσιος χώρος αναζητείται (2011 : Θεσσαλονίκη) Public space (2011 : Thessaloniki)
Διαπιστώσεις επί της πρότασης Σχεδίου Νόμου για την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
Public city (2011 : Thessaloniki) Δημόσια πόλη (2011 : Θεσσαλονίκη)
Παρακολούθηση και συντονισμός μελετών ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Αιτωλοακαρνανίας
Αξιολόγηση της επάρκειας του κοινωνικού εξοπλισμού στη Ν. Τήνο Ν.Α. Κυκλάδων
Οικο-πολεοδομία. Σχεδιάζοντας τη νέα Ποντοκώμη