Θέμα: Σκυρόδεμα

Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (18ο : 2018 : Αθήνα)
Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη)
Σκυροδέματα με ανακυκλωμένα αδρανή: επίδραση της ομοιογένειας του σκυροδέματος προέλευσης
Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 (2010 : Αγρίνιο)
Σεμινάριο ευρωκωδίκων (2010 : Θεσσαλονίκη) Ευρωκώδικες 1, 2, και 8
Διαδικασία σκυροδέτησης - Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων
Η βιομηχανία του σκυροδέματος ως τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου, στη δίνη της οικονομικής κρίσης
Η οικονομική συγκυρία και η βιομηχανία του σκυροδέματος στην Βόρεια Ελλάδα
Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για το Σκυρόδεμα
Προοπτικές για την αειφόρο ανάπτυξη στην κατασκευή
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια, κεφάλαια 1-5
Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια, κεφάλαιο 6
Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες για κτίρια, κεφάλαιο 7
Σκυροδέματα με ανακυκλωμένα αδρανή: επίδραση της ομοιογένειας του σκυροδέματος προέλευσης Recycled aggregate concrete: effect of homogeneity of origin concrete
Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Παραμορφώσεις, ρηγματώσεις
Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι διάτμησης - στρέψης - διάτρησης
Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη
Σχεδιασμός φορέων απο σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Ανθεκτικότητα - επικαλύψεις
Ευρωκώδικας EN 1992-1-1 Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα