Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή

A Method for the Generation of Assembly Information from Product Design: Applications in Automotive Industry
Διερεύνηση Πρακτικών Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταδεδομένων Ιστορικών Κτηρίων Μελέτη Σχημάτων Κωδικοποίησης τους Μελέτη Σχημάτων Κωδικοποίησης τους Research on Common Practices Related to the Production and Management of Metadata of Historic Buildings A Study on their Metadata Schemes
Non - stationary time - dependent ARMA random vibration modeling, analysis & SHM with wind turbine applications
Development of methods and tools for the design and operation of manufacturing networks for mass customisation
Μεθοδολογία επιβεβαίωσης αριθμητικών προσομοιώσεων κατασκευών μέσω οπτικών μεθόδων πλήρους πεδίου και τεχνικών ανάλυσης εικόνας
Development and validation of thermo - mechanically coupled finete elements of the simulation of the nonlinear time response of multi - layered shape memory alloy beams
Διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς οστεοβλαστών κατά την προσκόληση τους σε υποστρώματα φυσικών βιοϋλικών
Φαινόμενα θερμικής νησίδας συνδεδεμένα με πολεοδομικές και κλιματικές παραμέτρους
Experimental investigation of the effect of defects, non - detectable by means of conventional non destructive techniques, on the mode I fracture toughness of adhesively bonded composite joints
Development and application of high order numerical methods of compressible plasma flows in complex domains
Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση φαινομένων μεταφοράς μάζας και θερμότητας σε πρότυπη εργαστηριακή εγκατάσταση μηχανικής ξήρανσης
Πειραματική & αριθμητική μελέτη συγκολλητών συνδέσμων μεταξύ διαφορετικών υλικών
Διερεύνηση της διεπιφανείας κυττάρων - νανοσωληνών άνθρακα υπό στατικές & δυναμικές συνθήκες
Πειραματική μελέτη και υπολογιστική προσομοίωση της επίδρασης της βλάβης διάβρωσης στη συμπεριφορά εφελκυσμού του αεροπορικού κράματος αλουμινίου 2024
Development of improved, multi - functional, nano - structured polymer based adhesives with applications in the bonding of composite and the repair of engineering structures with composite patches
Stochastic analysis of structures made of composite materials
Προσομοίωση τυρβωδών ροών φυσικής και μικτής συναγωγής σε ηλιακά και ενεργειακά συστήματα
Methodologies for remaining useful life estimation with multiple sensors in rotating machinery
Επίδραση των μεθόδων παρασκευής ιστοτεχνολογικών βιοϋλικών μεγάλης παραμορφωσιμότητας στις μηχανικές τους ιδιότητες και βιοσυμβατότητά τους
Development of virtual and augmented reality environment for manufacturing