Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - Τύποι - Προδιαγραφές - Κατασκευή
Συγκριτική έρευνα μετρήσεων γ-φασματοσκοπίας και ραδονίου σε μεταβυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή στη λειτουργία της υπολογιστικής πλατφόρμας CheRRIE GRID
Ραδιολογικές μετρήσεις κτηρίων Εργαστηριακές - επί τόπου (in situ)
Εκτέλεση υπολογισμών για τους κινδύνους από χημικά
Παρουσίαση των υποθετικών σεναρίων
Στόχοι της υπολογιστικής πλατφόρμας CheRRIE
Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα οικοπέδων - Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων
Πράξη αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων
Συνοπτική Νομοθεσία - Νομολογία : Νόμοι - Διατάγματα - Οδηγίες που λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων
Πολεοδομικές και νομικές δεσμεύσεις στα ακίνητα ή αλλιώς πολεοδομική παράμετρος και οι επιπτώσεις της στην αποτίμηση των παγίων
Σεμινάρια εκτιμήσεων αξιών ακινήτων
Εφαρμόζοντας τον Ευρωκώδικα 8
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών (Ν. 4030/2011) : Κεφάλαιο Α' : Έκδοση αδειών δόμησης
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών (Ν. 4030/2011) : Κεφάλαιο Β' : Ελεγκτές δόμησης
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79/Α/2012)
Θερμογέφυρες και θερμομονωτική προστασία των κτιρίων
Κτίριο και ενέργεια
Παθητικά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού