Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συμποσίου

Προγραμματική περίοδος, εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς - ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 - 2013", Πρόγραμμα : "Πράσινες αγροτικές και νησιώτικες κοινότητες" - Νέο πρότυπο ανάπτυξης
Αποτίμηση της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ (2010 - 2012) Προκλήσεις για το μέλλον
Κόστος ρύπων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικών - κτηνοτροφικών αποβλήτων
Συστήματα εξωτερικής θερομόνωσης Sto Therm εμπειρία και εφαρμογές στην Δ.Ελλάδα
Ατμοσφαιρική ρύπανση, ενέργεια και οικονομική κρίση
Βιώσιμη ανάπτυξη Διεθνής πρωτοβουλία περιβαλλοντικής πολιτικής στη τσιμεντοβιομηχανία
Ενεργειακός σχεδιασμός στο δομημένο περιβάλλον Μια ολιστική προσέγγιση
Ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων στον ιδιωτικό τομέα οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις
Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Το παράδειγμα των σχολικών κτιρίων
Κτίρια ελάχιστης εργειακής κατανάλωσης
Εξοικονόμηση ενέργειας & μέτρηση ενεργειακού αποτυπώματος
Θεσμικό πλαίσιο εμπορίας εκπομπών ρύπων
Ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επεκτάσεις
Τα βήματα για τα ενεργειακά αυτόνομα κτίρια του 21ου αιώνα
Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας για τη πόλη της Πάτρας
Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
The church of Madeleine in Cordoba (Spain) and its building materials