Κατηγορία Υλικού: Στατιστικές

Εργατικό δυναμικό (τριμηνιαία έρευνα) 2008 Labour force (quarterly survey) 2008
Εργατικό δυναμικό (τριμηνιαία έρευνα) 2012 Labour force (quarterly survey) 2012
Αναθεωρημένος δείκτης τιμών καταναλωτή Revised consumer price index (2009 = 100,0)
Εργατικό δυναμικό (τριμηνιαία έρευνα) 2007 Labour force (quarterly survey) 2007
Εργατικό Δυναμικό (τριμηνιαία έρευνα) 2006 Labour Force (quarterly survey) 2006
Στατιστική οικοδομικής δραστηριότητας 2009 Building activity statistics 2009
Δελτίο στατιστικών στοιχείων ετήσιας απογραφής του δημόσιου τομέα (Απογραφή προσωπικού, εξοπλισμού, οχημάτων και ιστοχώρων του Δημόσιου Τομέα την 31.12.2008) Απογραφή 2007
Ετήσια στατιστική έρευνα ορυχείων (μεταλλείων - λατομείων - αλυκών) 2007 Annual statistical survey on mines, quarries and salterns 2007
Γεωργική στατιστική της Ελλάδος έτους 2006 εκτάσεις καλλιεργειών. Ποτιστικές καλλιέργειες κατά κατηγορίες. Αριθμός δένδρων και γεωργικών μηχανημάτων. Γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Αριθμός ζώων. Παραγωγή μερικών δασικών προϊόντων. Αλιεία εσωτερικών υδάτων και σκάφη παράκτιας αλιείας (Κωπήλατες λέμβοι και σκάφη με κινητήρια μηχανή 19 ΗΡ και κάτω) Agricultural statistics of Greece year 2006 cultivated areas. Irrigated crops by categories. Number of trees and agricultural machinery. Crop and livestock production. Number of domesticated animals. Production of certain forest products. Inland and inshore fishing by rowing boats and motor propelled vessels of 19 HP or less
Αναθεωρημένος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2005=100,0) Revised turnove index in retail trade
Εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών κατά είδος 2009 Προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας
Στατιστική δημοσίων οικονομικών 2002 - 2008 Public finance statistics 2002 - 2008
Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 2009 & 2010 Statistical yearbook of Greece 2009 & 2010
Παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων έτους 2009 προσωρινά αποτελέσματα της ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας
Δελτίο στατιστικών στοιχείων ετήσιας απογραφής του δημόσιου τομέα (Απογραφή προσωπικού, εξοπλισμού, οχημάτων και ιστοχώρων του Δημόσιου Τομέα την 31.12.2007) Απογραφή 2008
Συνοπτική στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 2009 Concise statistical yearbook of Greece 2009
Μόνιμος και νόμιμος πληθυσμός, τάξεις μεγέθους των οικισμών, επιφάνεια, μέσος σταθμικός των υψομέτρων, υψομετρικές ζώνες Usual resident and de jure population, size classes of the localities, surface, weighting mean of altitudes, elevation zones
Στατιστική επετηρίδα της Ελλλάδος 2008 Statistical yearbook of Greece 2008
Συνοπτική στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 2008 Concise statistical yearbook of Greece 2008
Στατιστική δημοσίων οικονομικών 2001-2007 Public finance statistics 2001-2007