Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο

IWA Regional symposium on water, wastewater and environment:Traditions and culture (2014 : Patras, Greece) e-Proceedings
Forum ενέργειας (2ο : 2013 : Πάτρα) Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος σε περίοδος κρίσης
European Symposium on Electrochemical Engineering (9th:2011:Chania, Greece)
Cigre session (43rd:2010:Paris, France)
Monument damage hazards and rehabilitation technologies International symposium on the conservation of monuments in the Mediterranean Basin (8th : 2010 : Patras)
Το Ε.Μ.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και τεχνολογίας (2007:Αθήνα, Ελλάδα) πρακτικά συμποσίου
Ο καθοριστικός ρόλος της τυποποίησης και των προτύπων στην Ελλάδα
Η τυποποίηση και η πιστοποίηση ως εργαλεία διεύρυνσης των εφαρμογών εκμετάλλευσης της θερμικής ηλιακής ενέργειας
Πρότυπα αειφορίας στην ενέργεια
Γεωθερμία και τυποποίηση
Οι τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων και οι ΠΕΤΕΠ Η υστέρηση των ΤΣΥ ως προς την οδηγία 89/106/ΕΟΚ
Τήρηση προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών σε έργα πολιτικού μηχανικού της ΔΕΗ, μέσω των εργαστηρίων του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της επιχείρησης
Συμπόσιο για την τυποποίηση (2008 : Αθήνα)
Η τυποποίηση, οι κανόνες και οι προδιαγραφές ως εφόδια του μηχανικού
European standardization A tool for the approximation of the european policies
Αλλαγές στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά προϊόντα
European feasibility study on engineering cosultancy services
Τυποποίηση και καινοτομία Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ως παράγοντες καινοτομίας
Η χρήση των προτύπων από τους Έλληνες μηχανικούς