Συγγραφέας: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών

Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων υλικών χιτοζάνης και πολυβινυλικής αλκοόλης με νατριούχο μοντμοριλλονίτη
Απομάκρυνση Ni και Cd από το πόσιμο νερό με προσρόφηση σε υδροξυ-οξείδια σιδήρου -μαγγανίου
Μελέτη μεταφορών επικίνδυνων φορτίων μέσω των οδικών δικτύων
Τα αντιοξειδωτικά φαινολικά συστατικά του ελαιόλαδου. Σύνθεση και μελέτη οργανομεταλλικών ενώσεων του Λευκόχρυσου με υδροξυοξέα με αντιοξειδωτική δράση
Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2002-2003
Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής (3ο:2001:Αθήνα)
Προσδιορισμός μετάλλων με ατομική απορρόφηση φούρνου γραφίτη
Κριτήρια εκτίμησης της ανθεκτικότητας των λίθων στη διάβρωση από άλατα σε μνημεία σε παράκτιο περιβάλλον
Η επίδραση των ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε υπόγειους σωληναγωγούς
Water ingress in various cementitious materials A NMR fringefield imaging and cryoporometric study
Επίδραση της προσθήκης silica fume στην μικροδομή και στις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος
Προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα με αναστολείς διάβρωσης
Development of hollow fiber gas separation membranes based on novel polymer materials
Elongational rheology of branched polypropylene
Comparative study of the dielectric response of pet and pen polymers
Study of the dielectric response in pet/pen polymers
Orientation study of pet/pen polymers Influence of stretching parameters
Θεωρητική προσομοίωση της επίδρασης των φαινομένων διάχυσης στην κινητική συμπολυμερισμού ελευθέρων ριζών σε υψηλούς βαθμούς μετατροπής
Σύνθεση πολυγαλακτικού οξέος και εφαρμογή στην ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων
Ερευνα της γήρανσης αγώγιμων πολυμερών της πυρρόλης με μετρήσεις XPS και FTIR