Συγγραφέας: Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών

Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών [9ο : 2017 : Λάρισα] Hellenic national conference on steel structures
Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα, Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού. Προσθήκη νέου νηπιαγωγείου Hellenic-American Educational Institute, College of Athens - College of Psychiko. Addition in expansion of new kindergarden with storey and two subbasements
Το τετραώροφο βιβλιοστάσιο της Μπενακείου Βιβλιοθήκης. Η χρήση στυλών του βιβλιοστασίου σαν σύμμικτο δομικό στοιχείο για την ενίσχυση της καμπτικής ικανότητας των λίθινων πεσσών του κτιρίου The four storey book storing building of the Benakeios Library. The use of columns of the book storing structure as a composite structural element to enhance the moment bearing capacity of the stone columns of the building
Εκθεσιακός χώρος στα Σπάτα με μεταλλικούς τοξωτούς φορείς και προεντεταμένες μεμβράνες Exhibition center at Spata with steel arches and prestressed membranes
Αποκατάσταση βλαβών λόγω πυρκαγιάς σε κατασκευές ατμοηλεκτρικού σταθμού Μελίτη της ΔΕΗ Structural rehabilitation of the power plant Meliti, Greece after fire
Εναλλακτικός σχεδιασμός ιστού τηλεπικοινωνιών με παράλληλο στόχο την εικαστική παρέμβαση στο αστικό τοπίο Alternative design of telecommunication mast with artistic interventions in the urban landscape
Σχεδιασμός και κατασκευή εσωτερικής κλίμακας θαλαμηγού από ανοξείδωτο χάλυβα Design and construction of internal staircase of a yacht made of stainless steel
Οριακή ανάλυση και ανάλυση προσαρμογής επίπεδων μεταλλικών πλαισίων με αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής Limit and shakedown analysis of planar steel frames with soil-structure interaction
A Levinson-type beam approach for double T-cross section beams in bending Μία προσέγγιση τύπου Levinson στο πρόβλημα της κάμψης δοκών διπλού-T
Effect of the gravity framing system on the overstrength and collapse risk of steel special moment frames designed in North America Συνεισφορά του συστήματος μεταλλικών πλαισίων βαρύτητας στην υπεραντοχή και στην αποφυγή της σεισμικής κατάρρευσης κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια κάμψης
Αριθμητικά προσομοιώματα συμπεριφοράς μελών από γωνιακά ψυχρής έλασης με κοχλίωση στο ένα σκέλος τους Numerical simulation of tension and compression single bolted members with cold-formed L-sections
3D ανάλυση προσαρμογής εξέδρων άντλησης πετρελαίου 3D shakedown analysis of offshore jacket platforms
Οριακή ανάλυση και ανάλυση προσαρμογής επίπεδων μεταλλικών φύλλων με τάσεις διαρροής, διαφορετικές σε θλίψη και εφελκυσμό Limit and shakedown analysis of metal sheets with yielding assymetry
Influence of strain effects on the analysis of steel sections under blast loads Επιρροή της ταχύτητας φόρτισης στην ανάλυση μεταλλικών μελών υπό φορτία έκρηξης
Improvement of X-CBF hysteresis behavior by introduction of MCS
Trends and needs for the prediction of the inelastic capacity of steel members considering the differences in seismic loading conditions Τάσεις και ανάγκες για πρόβλεψη της ανελαστικής ικανότητας των μελών από δομικό χάλυβα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στις σεισμικές συνθήκες φόρτισης
Seismic design and assessment of self-centering steel frames with viscous dampers Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση μεταλλικών πλαισίων με αυτο-επαναφερόμενες συνδέσεις και ιξώδεις αποσβεστήρες
Theoretical - experimental investigation and optimization of the seismic strengthening of existing RC buildings with pilotis via steel concentric X-Braces Θεωρητική - παραμετρική διερεύνηση και βελτιστοποίηση της σεισμικής ενίσχυσης συμβατικών κτιριακών κατασκευών από ΟΣ με πυλωτή μέσω μη έκκεντρων χαλύβδινων χιαστών συνδέσμων δυσκαμψίας
Theoretical - experimental investigation and optimization of the seismic strengthening of existing RC buildings with pilotis via steel concentric X-Braces Θεωρητική - παραμετρική διερεύνηση και βελτιστοποίηση της σεισμικής ενίσχυσης συμβατικών κτιριακών κατασκευών από ΟΣ με πυλωτή μέσω μη έκκεντρων χαλύβδινων χιαστών συνδέσμων δυσκαμψίας
Enhancing the progressive collapse resistance of seismically designed steel-concrete composite buildings Τρόποι βελτίωσης της ικανότητας αντίστασης σε προοδευτική κατάρρευση για σύμμικτα κτίρια σχεδιασμένα έναντι σεισμού