Συγγραφέας: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος

Επίδραση των ινών από χάλυβα στην πλαστική παραμόρφωση του σκυροδέματος
Επίδραση του silica-fume στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος
Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, στα δομικά υλικά εφαρμογή στο σκυρόδεμα
Η στατική μελέτη και η εξέλιξή της στην πρώτη δεκαετία του 2000, με τη νέα τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας The structural design project and its evolution within the first decade of 2000, through the new technology of virtual reality
Διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη τυχαίων διατομών Ο/Σ - Γενικευμένη μεθοδολογία με χρήση γραφικών Η/Υ
Επίδραση της διάβρωσης στη συνάφεια οπλισμού - σκυροδέματος
Μηχανική συμπεριφορά στοιχείων σκυροδέματος με επιμηκύνσεις οπλισμού μειωμένου μήκους
Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της θέσης των συνδετήρων στο μηχανισμό διατμητικής αστοχίας δοκών από σκυρόδεμα
Πειραματική διερεύνηση της στρεπτικής συμπεριφοράς ορθογωνικών δοκών οπλισμένων με σπειροειδή οπλισμό
Συγκριτική πειραματική μελέτη περισφιγκτικών διατάξεων ορθογωνικών διατομών
Αποτελεσματικότητα του οπλισμού περίσφιγξης σε στοιχεία σκυροδέματος
Συμπεριφορά βιομηχανικώς παραγόμενων σπειροειδών συνδετήρων για υποστυλώματα από ωπλισμένο σκυρόδεμα
Σχεδιασμός κοντών υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα
SHEARBAND Πρότυπος οπλισμός διάτρησης για επίπεδες πλάκες
Οι χαλύβδινες ίνες ως οπλισμός διατρήσεως
Μηχανικά χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων σκυροδέματος οπλισμένων με το τρισδιάστατο πλέγμα 3Δ
Συμβολή στη διερεύνηση των αιτίων αστοχίας της πλατφόρμας Sleipner 4 στη Βόρεια Θάλασσα
Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς μιας 6-όροφης πολυκατοικίας με πυλωτή στη Λεμεσό κατά το σεισμό της 9ης Οκτωβρίου 1996 (Μ=6,8)
Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς εκκλησιών της Κύπρου που εμφάνισαν ζημιές κατά το σεισμό της 9ης Οκτωβρίου 1996 (Μ=6,8)
Η επιρροή της σεισμικότητας στο κόστος έργων από ωπλισμένο σκυρόδεμα