Συγγραφέας: ΚΕΠΕ

Οικονομική και δημογραφική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος
Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος
Αναπτυξιακή διαδικασία και μακροχρονιότερες εξελίξεις στην οικονομική συμπεριφορά και τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα
Πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις Εμπόριο υπηρεσιών
Fyrom's Transition From Yugoslavia to the European Union?
Αγροτικό εμπόριο Ελλάδας-Βαλκανικών χωρών Συγκριτικό πλεονέκτημα και ανταγωνιστικότητα
Χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδος
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην ΕΕ-15 και δυνατότητες εφαρμογής του στην Ελλάδα
Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα Εξέλιξεις, προβλήματα και προοπτικές
Europe and the international economic environment in 2005 Recent developments and outlook
Μέθοδοι αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης του σιδηρόδρομου και των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
Η ελληνική γεωργία ενώπιον των νέων συνθηκών και θεσμικού πλαισίου
Εξελίξεις στην αγορά κατοικιών
Ο συστημικός μετασχηματισμός των βαλκανικών χωρών και οι εξελίξεις στις οικονομικές ανταλλαγές με την Ελλάδα
Technological change and corporate strategy in the greek banking industry
Οικονομικές διαστάσεις της κατάρτισης ενηλίκων
Εξέλιξη των ΜΜΕ στη χώρα μας Εκτίμηση και σύγκριση της αποδοτικότητας και ευελιξίας των ΜΜΕ και των μεγάλων μεταποιητικών παραγωγικών μονάδων
Η ελληνική γεωργία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
Παραγωγή και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην Ελλάδα Σημασία και επιπτώσεις
New perspectives for energy refurbishment of buildings in the framework of european and national policy (2004:Athens) Proceedings