Συγγραφέας: Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας

Displacement based seismic design of structures
Ισοδύναμοι συντελεστές απόσβεσης για μη κανονικές καθ' ύψος κατασκευές σκυροδέματος/ χάλυβα και εφαρμογή τους στον ΕΑΚ Equivalent damping ratios for irregular in height concrete/ steel structures and application in EAK
Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. Μη "καταστροφική" εξωτερικά εφαρμοζόμενη μέθοδος αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων PARSANT A "non destructive" method of anti-seismic strengthening of buildings applied to their outside perimeter
Καινοτόμο σύστημα δυσκαμψίας μεταλλικών κτιρίων Innovative seismic resistant steel frame
Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements
Απαιτήσεις παραμορφώσεων μεταλλικών κτιρίων σε σεισμογενείς περιοχές Inelastic deformation requirements for steel buildings subjected to seismic loading
Τεχνοοικονομική αξιολόγηση συστημάτων δυσκαμψίας κτιρίων Cost and performance based evaluation of bracing systems for composite buildings
Controversial criteria for seismic safeguard of large monumental buildings
Damage to water and sewage pipeline systems in Adapazari in the 1999 Kocaeli earthquake
Delineation of active faults in offshore areas using velocity modeling high resolution reflectivity and microseismicity Χαρτογράφηση ενεργών ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο συνδυάζοντας μοντέλα ταχυτήτων σεισμικά ανάκλασης υψηλής πιστότητας και μικροσεισμικότητα
PROSCHEMA Ενα περιβάλλον επεξεργασίας αρχείων ισχυρής κίνησης σε Matlab PROSCHEMA A Matlab based environment for processing strong-motion records
Προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων στην πόλη των Γρεβενών στο πλαίσιο συστήματος διαχείρισης φυσικών καταστροφών Rapid visual screening of public buildings in the town of Grevena within a natural risk management system
Χαρακτηρισμός εδαφικών συνθηκών με τη χρήση εδαφικού θορύβου στην πόλη των Γρεβενών Site characterization using ambient noise in Grevena city (Greece)
Ο σεισμός της Λευκάδας της 14ης Αυγούστου του 2003 (Mw=6.2) Η απόκριση των κατασκευών και οι επιπτώσεις του στο νησί της Λευκάδας The Lefkas earthquake on 14th August 2003 (Mw=6.2) Response of the structures and the effects on Lefkas island
Εμπειρικές σχέσεις απόσβεσης των φασματικών τιμών της εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας ενδιαμέσου βάθους σεισμικών του Ν. Αιγαίου Empirical prediction relations of acceleration and velocity spectral values from intermediate depth earthquakes in Southern Aegean
Μεταβολές του ρυθμού σεισμικότητας σε συνδυασμό με την κατανομή του πεδίου των τάσεων πριν από ισχυρούς σεισμούς Seismicity rate changes in association with the pre-stress field
Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ερωτηματολογίου Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης Earthquake damage distribution in metropolitan areas using the questionnaire method The case of the city of Thessaloniki (N. Greece)
Μελέτη της χρονικά ανεξάρτητης και εξαρτημένης σεισμικής επικινδυνότητας με τη χρήση συνθετικών καταλόγων Time-independent and time-dependent seismic hazard study using synthetic catalogs
Πρακτική μη-γραμμική προσομοίωση και ανάλυση σεισμικής απόκρισης κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος Practical modelling and nonlinear seismic response analysis of concrete buildings
Προσεισμική ενίσχυση τριωρόφου βιομηχανικού κτηρίου στα Πετράλωνα και μετατροπή του σε κατάστημα τροφίμων Pre-earthquake strengthening of a three-storey industrial building and conversion of it to a super market