Συγγραφέας: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά

Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών έναντι σεισμικής διάρρηξης Seismic design of bridges against seismic faulting
Συμπεριφορά υπόγειων χαλύβδινων αγωγών φυσικού αερίου διερχομένων μέσω ενεργών ρηγμάτων Behavior of buried steel pipelines passing through active tectonic faults
Αριθμιτική διερεύνηση της συμπεριφοράς μεμονωμένου πασσάλου υπό ρευστοποίηση και οριζόντια εξάπλωση Numerical investigation of single pile behavior under lateral spreading
Νέες σχέσεις υπολογισμού της οριζόντιας εξάπλωσης λόγω ρευστοποίησης σε ελαφρώς κεκλιμένα εδάφη New relationships for liquefaction-induced lateral spreading in gently sloping ground
Ασύμμετρη ελαστο-πλαστική ολίσθηση σώματος σε "εγγύς-του-ρήγματος" παλμούς Effect of pre-yielding elasticity on sliding triggered by "near-fault" wavelets
Σεισμική απόκριση χωματίνου φράγματος με "ακριβείς" και απλοποιημένες μεθόδους Εφαρμογή στο φράγμα Αστερίου Seismic respnse analysis of earthfill dams using rigorous and simplified methods The case of Asterios Dam
Σεισμική απόκριση κιβωτιοειδούς κρηπιδοτοίχου υπό συνθήκες εδαφικής ροής λόγω ρευστοποίησης Ανάλυση ιστορικού περιστατικού Seismic response of caisson quay-wall in a liquefied environment Analysis of a case history
Εφαρμογή σπονδυλωτής προσομοίωσης με καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισμού της Alaska το 1964 Application of the multi-block model with constitutive equations to predict the 4th Avenue landslide as a result of the Alaska 1964 earthquake
Διασπορά διαμήκων κυμάτων σε δοκίμια άμμου με τη μέθοδο των διακριτών στοιχείων σε 2 και 3 διαστάσεις Wave dispersion in sand specimens by 2D and 3D DEM analysis
Φθορά μη υφασμένων γεωϋφασμάτων κατά την τοποθέτηση Installation damage of nonwoven geotextiles
Εδαφική ρευστοποίηση στην παραλιακή ζώνη της Κάτω Αχαµιας κατά το σεισμό της Αχαµιας-Ηλείας της 8ης Ιουνίου 2008 Soil liquefaction ath the coastal zone of Kato Achaia in the Achaia-Ilia, Greece, earthquake of June 8, 2008
Τοίχοι ωπλισμένης γης:δυναμική ανάλυση πειράματος φυγοκεντριστή Reinforced soil retaining walls:numerical analysis of a centrifuge test
Αριθμιτική προσομοίωση πασσάλου-ρευστοποιηθέντος εδάφους με βάση πείραμα σε φυγοκεντριστή Numerical simulation of pile response due to liquefaction based on centrifuge experiment
Μέτρα για την προστασία επιχωμάτων έναντι επιφανειακής τεκτονικής διάρρηξης με χρήση γεωσυνθετικών υλικών Mitigation measures for soil embankments against fault rupture using geosynthetics
Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος Study of the dynamic response of structures on improved soil
Εκτίμηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισμού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιμήτικα Assessment of ground response and its consequences in Valimitika, as a result of the Aegion 1995 earthquake
Χρήση πειραματικών βρόχων p-y για την προσομοίωση σεισμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-πασσάλου Experimental p-y loops for estimating seismic soil-pile interaction
Επιρροή στροφής ανωδομής στην δυναμική απόκριση συζευγμένων συστημάτων εδάφους-πασσαλοθεμελίωσης-κατασκευής Effect of superstructure rotation on the dynamic response of coupled soil-pile-structure systems
Πολιτιστικό κέντρο Σ. Νιάρχου:σεισμική ανάλυση υψηλού τοίχου ωπλισμένης γης επί προβληματικού εδάφους Stavros Niarchos cultural center:seismic analysis of tall reinforced earth wall on precarious soil
Υπολογισμός παραμορφώσεων μοντέλων οπλισμένων πρανών σε φυγοκεντριστή μέσω ψηφιακών φωτογραφιών και PIV ανάλυση Measuring of deformations on reinforced soil slopes in a geotechnical centrifuge via digital images and PIV analysis