Συγγραφέας: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής

Οργανα παρακολούθησης συμπεριφοράς της βραχομάζας σε υπόγεια έργα. Εφαρμογές σε σήραγγες στην Πίνδο Monitoring techniques of underground excavations. Applications in tunneling at Pindos Mountain-Greece
Μη-γραμμική ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της εκσκαφής υπογείου σταθμού του Μετρό Αθηνών Nonlinear finite element analysis of the excavation of an underground station for the Athens metro
Μια νέα μέθοδος ανάλυσης της προσωρινής υποστήριξης σηράγγων A new analysis method for the temporary support of tunnels
Δοκιμές εξόλκευσης και προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας κοχλιών Pullout tests and determination of rockbolts ultimate capacity
Συμπεριφορά επίπεδης αψίδας των στρωσιγενών ασβεστολιθικών οροφών στις υπόγειες βωξιτικές εκμεταλλεύσεις του Ελικώνα Flat arch response of limestone roofs in the Helikon underground bauxite exploitations
Σεισμική ευστάθεια σηράγγων σε βράχο Seismic stability of tunnels in rock
Μικρή υδραυλική σήραγγα Κρεμάδας Βοιωτίας A small hydraulic tunnel at Kremada Viotias
Η διάνοιξη μικροσήραγγας ως εναλλακτική μέθοδος κατασκευής αγωγού αποχέτευσης Microtunnelling as an alternative for sewerage construction
Η κατολίσθηση της Μαλακάσας Γενική παρουσίαση The Malakassa landslide: General presentation
Γεωτεχνική έρευνα κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της παράκαμψης Ανω Διακοπτού του Νομού Αχαίας και προτεινόμενα μέτρα Geotechnical investigation of the landslide phenomena in the Ano Diakopto road deviation of Achaia Country and proposed measures
Σχεδιασμός μη συνεχούς πασσαλοδιαφράγματος για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης Design of non-continous sheet pile wall for the stabilization of a landslide
Κατάταξη και χαρακτηρισμός επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων του Νομού Θεσπρωτίας Classification and risk assessment of landslide phenomena in Thesprotia Prefecture
Αναλύσεις ευστάθειας κατολίσθησης Μαλακάσας Slope stability analyses for Malakassa Landslide
Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής νευρωνικών δικτύων στην εκτίμηση ευστάθειας πρανών Investigation of the possibility of applying neural networks in the estimation of slope stability
Κατολίσθηση στο Φανάρι Landslide in Fanari
Εφαρμογή της Μεθόδου Οριακής Ισορροπίας του Sarma για κεκλιμένες λωρίδες σε κατολίσθηση αντερείσματος φράγματος Application of Sarma's Limit Equilibrium Method for inclined slices to a dam abutment landslide
Η επίδραση της ταχύτητας διάτμησης στην παραμένουσα αντοχή κατά την πρόβλεψη της μετακίνησης κατολισθήσεων The consideration of rate effect on the residual strength for the displacement prediction of landslides
Διαπερατότητα και συμβατότητα μπεντονίτη μεγάλου λόγου κενών με στράγγισμα οικιακών απορριμμάτων Hydraulic conductivity/compatibility of hogh vold ratio bentonite with municipal solid waste leachate
Ορυκτολογική μελέτη αργίλων ρυπανθέντων με βαρέα μέταλλα και επεξεργασμένων με άσβεστο Προσδιορισμός προϊόντων Pozzolanic reactions products in heavy metal contaminated clayey mixes treated with quicklime:Soil mineralogy
Μέθοδος επιλογής του απαιτούμενου βαθμού στεγάνωσης πυθμένα χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Selection method of the required landfill liner system