Συγγραφέας: Συνέδριο σκυροδέματος

Οι Μονάδες Ετοιμου και Ασφαλτικού Σκυροδέματος στην Κύπρο και αξιολόγηση της διαχείρισης των αποβλήτων τους Ready Mix Concrete and Asphalt Plants in Cyprus:a review on their waste management techniques
Προσδιορισμός υποεπιφανειακής βλάβης στο σκυρόδεμα με μετρήσεις υπερήχων Identification of subsurface damage in concrete using one sided wave measurements
Εκτίμηση της Πρώιμης Αντοχής του Σκυροδέματος, με τη χρήση της Θεωρίας της Ωριμότητας (ASTM C-1074). Εφαρμογή στην Εγνατία Οδό Estimation of the early age strengths of Concrete using the Maturity theory (ASTM C-1074). Application on tunnel of Egnatia Odos
Συγκριτική αξιολόγηση της ανθεκτικότητας σκυροδεμάτων από σύνθετα τσιμέντα Comparative assessment of durability of blended cements concrete
Συμπεριφορά σκυροδέματος με ασβεστολιθικά τσιμέντα Portland σε συνδυασμένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαμηλές θερμοκρασίες Behaviour of limestone cement concrete in combined chloride and sulfate environment at low temperatures
Σχεδιασμός των παραμέτρων ρυθμιστών αυτόματης λειτουργίας κλειστών κυκλωμάτων άλεσης τσιμέντου Design of the parameters of controllers installed in closed circuit cement grinding systems
Ανθεκτικότητα τσιμέντου στα Θειικά: είναι δεδομένο ότι η Σκωρία υψικαμίνων την ενισχύει;
Χρήση του μπλε του μεθυλενίου για τον προσδιορισμό των επιβλαβών λεπτόκοκκων στην άμμο σκυροδέματος Methylene blue dye test for the determination of harmful clay on concrete sands
Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωμάτων παρεκκλησιάς Κύπρου για εφαρμογές σε σκυρόδεμα
Σύγκριση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με Αμερικανικά (ASTM) και Ευρωπαϊκά (EN) πρότυπα δοκιμών Comparison of laboratory test results on aggregates conducted according to American (ASTM) and European (EN) standard test methods
Σύγκριση μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με Αμερικανικά (ASTM) και Ευρωπαϊκά (EN) πρότυπα δοκιμών Comparison of laboratory test methods on aggregates conducted according to American (ASTM) and European (EN) standard test methods
Crushed limestone aggregates for concrete and masonry:results from tests according to EN 12620, EN 13043, EN 13242, and EN 13139 standards
Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-02 & EN 933-8) και Μπλε του μεθυλενίου (EN 933.09)-σύγκριση αποτελεσμάτων Determination of argil in concrete sand via the tests of sand equivalent value (ASTM D 2419-02 & EN 933-8) and blue of methylene (EN 933.09)-results comparison
Τεχνικοοικονομική διερεύνηση διεργασιών παραγωγής αδρανών υλικών Technical and economic investigation of aggregates production procedure
Μελέτη βλαπτικότητας δολομιτικών αδρανών λόγω Αλκαλο-Ανθρακικής αντίδρασης Evaluation of Alkali-Carbonate reactivity of dolomitic aggregates
Μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος A study of the weathering of aggregates aiming at the improvement of the durability of concrete
Ανθεκτικότητα αυτοσυμπυκνούμενων σκυροδεμάτων χαμηλής αντοχής Durability of low strength self compacting concretes
Επίδραση διαφορετικού τύπου αδρανών και ρυθμού σκυροδέτησης μειγμάτων ΑΣΣ στην κατανομή πιέσεων στον ξυλότυπο Influence of different type of aggregates and casting rates on formwork pressure induced by SCC
Επίδραση λεπτόκοκκων υλικών στο ιξώδες της πάστας τσιμέντου για αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Effect of fine additives on the viscosity of cement paste for self-compacting concrete
Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα:Η Κυπριακή εμπειρία Self compacting concrete:the Cypriot experience