Συγγραφέας: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακές επιθεωρήσεις σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΤΟΤΕΕ 20701-1. Πρακτικά παραδείγματα [2018 : Λάρισα]
Αναθεώρηση Κε.Ν.Α.Κ. 2017 αλλαγές, μεταβατικές διατάξεις, λογισμικό Buildingcert
Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ - ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 rev D βασικές αλλαγές
Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ - ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 rev D δεδομένα επιθεωρούμενου κτηρίου
Ανελκυστήρες νέες τεχνολογίες & νομοθεσία
Ενέργεια & χωρικός σχεδιασμός [2018:Λάρισα]
Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ προκλήσεις - αδυναμίες
Υδροηλεκτρικά φράγματα και χωρικός σχεδιασμός
Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας δραστηριότητες - προβλήματα - προοπτικές
Περιφερειακό Ζωντανό Εργαστήριο Καρδίτσας ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ενέργειας. Κατάσταση, δραστηριότητες και αποτελέσματα
Η προσέγγιση του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στο πλαίσιο του έργου INTENSSS-PA
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR (2018 : Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα)
GDPR: η επόμενη μέρα στη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
GDPR: σύντομος οδηγός επιβίωσης
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (Υ.Π.Δ./D.P.O.)
The Hellenic Association of Computer Engineers
Υποχρεώσεις φορέων, επαγγελματιών και δικαιώματα υποκειμένου στα πλαίσια του GDPR
Ευρωπαικός Κανονοσμός 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Διαχείριση στερεών αποβλήτων & αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία - Προοπτικές