Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (εφεξής «ΤΕΕ») που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, T.K. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών με την παρούσα Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες του ιστοτόπου http://library.tee.gr/vufind/ (εφεξής «ο Ιστότοπος») σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Το ΤΕΕ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ιστοτόπου, μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:


Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε και Επεξεργαζόμαστε, Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση.

1.1)Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση cookies.

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον εκάστοτε δικτυακό τόπο, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον Ιστόοπό μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του ΤΕΕ.


1.2) Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα cookies που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος είναι μονίμως εγκατεστημένα και είναι απολύτως αναγκαία και τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία του Ιστοτόπου, για τα οποία νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΤΕΕ (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1στ) και τα οποία εξαιρούνται της γενικής υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης.


2.1)Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα Δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη, ο νέος χρήστης καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, email, το επιθυμητό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέγει και αφού αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ολοκληρώνεται η δημιουργία του λογαριασμού του. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης μπορεί συμπληρώνοντας μόνο το username και το password του να αποκτά Είσοδο σε περαιτέρω υπηρεσίες του Ιστοτόπου.


2.2) Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η παροχή στο χρήστη δικαιωμάτων εισόδου στο περιβάλλον του Ιστοτόπου. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι το έννομο συμφέρον του ΤΕΕ να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες του Ιστοόπου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1στ).


3.1)Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, συγκεντρώνουμε στοιχεία που ο φυλλομετρητής (browser) σας μεταδίδει στο διακομιστή (server) που φιλοξενεί τον Ιστότοπο. Μεταξύ άλλων, στα στοιχειά αυτά περιλαμβάνεται η διεύθυνση IP, η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο, το ερώτημα που υποβάλλατε, ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σας σύστημα και το σύνολο των δεδομένων που αποστείλατε σε Bytes.


3.2) Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η ασφάλεια των δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι το έννομο συμφέρον του ΤΕΕ να προστατεύει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες του Ιστοτόπου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1στ).


Προσωπικά Δεδομένα Ανήλικων Χρηστών

Το ΤΕΕ δεν απευθύνεται σε ανήλικους και δεν επιθυμεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλαδή προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Επειδή όμως είναι αδύνατο να διασταυρώνεται και να επαληθεύεται η ηλικία των χρηστών του Ιστοτόπου μας, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων, να ειδοποιήσουν άμεσα το ΤΕΕ, όπως αναλάβει τα προστατευτικά απαραίτητα μέτρα (λ.χ. διαγραφή των δεδομένων τους). Σε περίπτωση που το ΤΕΕ αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, δεσμεύεται να τα διαγράψει αμέσως και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών.


Διαβίβαση σε Τρίτους

Το ΤΕΕ ενδέχεται να διαβιβάζει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του (όπως λ.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών, website developers κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των χρηστών, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στο ΤΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να διαβιβάζονται σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. (πχ Αστυνομικά τμήματα, Εισαγγελικές Δικαστικές, Φορολογικές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες.


Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΕ

Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου μας, σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το ΤΕΕ προηγουμένως ελέγχει εάν :

Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και το ΤΕΕ δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ (πχ η ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωση του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων του χρήστη κ.ο.κ).


Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται και διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή προβλέπεται συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν συγκατάθεσής τους τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.


Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, το ΤΕΕ λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, το ΤΕΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall) κλπ.


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Το ΤΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα και τις ερωτήσεις τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και την παρούσα Πολιτική, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: στο τηλ. 210 3611 236 και email dpo@central.tee.gr.


Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το ΤΕΕ μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των χρηστών, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Ειδικότερα, κάθε χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email dpo@central.tee.gr. Σε περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, το ΤΕΕ παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για τις πράξεις επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του υποκειμένου. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το ΤΕΕ υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει το χρήστη για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση της να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης. Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.


Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Σε περίπτωση που στον Ιστότοπό μας υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι ανακατευθύνουν τους χρήστες σε ιστοτόπους τρίτων, σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΕ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.


Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσής του ΤΕΕ καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου μας. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στη επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή σας ενημέρωση.


Τελευταία Αναθεώρηση: Μάϊος 2020