Κωδικός DEWEY:660.2842 - (Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.2842 - (Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.2842 - (Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.2842 - (Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.2842 - (Υδροκυκλώνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.2842 - (Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική)
660.2842 - (Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)