Ερευνα γιά το επάγγελμα του Πολεοδόμου-Χωροτάκτη σήμερα στην Ελλάδα

Γίνεται συλλογή στοιχείων γιά τους Πολεοδόμους και Χωροτάκτες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι καμμιά Δημόσια Υπηρεσία δεν έχει επεξεργασθεί και μηχανογραφήσει τα στοιχεία τίτλων σπουδών και πτυχίων ώστε να υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες. Κατά συνέπεια η μέθοδος εργασίας που ακολούθησε η Ομάδα Εργασίας ήταν η προσεκτική ανάγνωση των φακέλων και η σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πάϊκου Ε., Τσακιροπούλου Ειρήνη.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ] , 1990
Λέξη-Κλειδί:Πολεοδόμοι
Χωροτάκτες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:40 σ. : πίν., διαγρ.
Περίληψη:Γίνεται συλλογή στοιχείων γιά τους Πολεοδόμους και Χωροτάκτες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι καμμιά Δημόσια Υπηρεσία δεν έχει επεξεργασθεί και μηχανογραφήσει τα στοιχεία τίτλων σπουδών και πτυχίων ώστε να υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες. Κατά συνέπεια η μέθοδος εργασίας που ακολούθησε η Ομάδα Εργασίας ήταν η προσεκτική ανάγνωση των φακέλων και η σύνταξη πινάκων. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από το ΔΙΚΑΤΣΑ και από Υπουργεία. Μέχρι το 1988 οι επιστήμονες με βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη χωροταξία-πολεοδομία ήταν 277 άτομα. Η μελέτη δίνει αναλυτικά στοιχεία των σπουδών τους και τις χώρες που έγιναν οι βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Περιέχονται κυρίως πίνακες και διαγράμματα. Επίσης παρουσιάζονται τα Προγράμματα ανάλογων σπουδών στα Πανεπιστήμια Πάτρας, Θράκης, Θεσσαλίας.(ΤΕ)