Προφόρτιση στον προβλήτα 6 του λιμένος Θεσσαλονίκης

Το ΒΔ τμήμα του υπό κατασκευή προβλήτα, προφορτίστηκε επί μήκους 500 m για την έδρασή του ανατολικού βάθρου γερανογέφυρας το δυτικό βάθρο εδράζεται στον κρηπιδότοιχο. Το γραμμικό φορτίο είναι περίπου 20 T/m και η μεγίστη ανεκτή διαφορική καθίζηση 25 mm. Η ασυμπύκνωτη θαλάσσια επιχωμάτωση, ύψους 13 m, και η υποκείμενη μαλακή αργιλική στρώση ύψους 7 m, προφορτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταματόπουλος Αρης Κ., Κοτζιάς Παναγιώτης Κ., Βλαχογιάννης Ι. Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Λιμένες
Συμπύκνωση Εδάφους
Βελτίωση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ. 2, σ. 117-124 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Περίληψη:Το ΒΔ τμήμα του υπό κατασκευή προβλήτα, προφορτίστηκε επί μήκους 500 m για την έδρασή του ανατολικού βάθρου γερανογέφυρας το δυτικό βάθρο εδράζεται στον κρηπιδότοιχο. Το γραμμικό φορτίο είναι περίπου 20 T/m και η μεγίστη ανεκτή διαφορική καθίζηση 25 mm. Η ασυμπύκνωτη θαλάσσια επιχωμάτωση, ύψους 13 m, και η υποκείμενη μαλακή αργιλική στρώση ύψους 7 m, προφορτίστηκαν επιτυχώς με κυλιόμενους σωρούς εδαφικού υλικού ύψους 7 m. Το υπέδαφος στερεοποιήθηκε σε 2 μήνες, με επιφανειακές καθιζήσεις περίπου 200 mm. Στην αποφόρτιση οι ανιζήσεις ήταν περίπου 10 mm.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The NW part of pier no 6, being under construction, was preloaded over a length of 500 m, for the foundation of the eastern footing of a bridge crane;the western footing rests on the pier wall. The linear load is about 20 T/m and maximum allowable differential settlement is 25 mm. The uncompacted 13 m sea fill and the underlying 7 m soft clayey layer were preloaded successfully by transposed heaps of soil, 7 m in height. The subsurface consolidated in 2 months and surface settlement was about 200 mm. Unload heave was about 10 mm.(Au)