Συσχέτιση αποτελέσμάτων επιτόπου κρουσιμετρήσεων και εξόλκευσης ήλων με τη μονοαξονική θλιπτική αντοχή σε λίθους

Στα πλαίσια διερευνήσεων ανωδομών λιθοκτίστων κτιρίων με σκοπό τον προσδιορισμό της αντοχής τους, κατέστη αναγκαία η εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής των λίθων. Υστερα από επεξεργασία των διαθεσίμων αποτελεσμάτων επιτόπου δοκιμών, προτείνεται διορθωτικός συντελεστής συσχετισμού της θλιπτικής αντοχής των λιθοσωμάτων, όπως αυτή προκύπτει από επιτόπου δοκιμές κρο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γαραζιώτης Ι., Παχάκης Μιχάλης, Πλυτάς Κ. Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Λίθοι
Αντοχή Υλικών
Λιθοδομή
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1642.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 82

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1506 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 879