Συσχέτιση αποτελέσμάτων επιτόπου κρουσιμετρήσεων και εξόλκευσης ήλων με τη μονοαξονική θλιπτική αντοχή σε λίθους

Στα πλαίσια διερευνήσεων ανωδομών λιθοκτίστων κτιρίων με σκοπό τον προσδιορισμό της αντοχής τους, κατέστη αναγκαία η εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής των λίθων. Υστερα από επεξεργασία των διαθεσίμων αποτελεσμάτων επιτόπου δοκιμών, προτείνεται διορθωτικός συντελεστής συσχετισμού της θλιπτικής αντοχής των λιθοσωμάτων, όπως αυτή προκύπτει από επιτόπου δοκιμές κρο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γαραζιώτης Ι., Παχάκης Μιχάλης, Πλυτάς Κ. Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Λίθοι
Αντοχή Υλικών
Λιθοδομή
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Παρόμοια τεκμήρια