Κατασκευαί εξ απλού και ωπλισμένου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σιμόπουλος Αχιλλεύς Π.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1951 (τ.Ι) 1953 (τ.ΙΙ) 1955 (τ.ΙΙΙ) 1956 (τ.IV) 1958 (τ.V) 1964 (τ.XIV)
Όνομα μέρους:Το σκυρόδεμα - αι ιδιότητές αυτού (τ.Ι)
Το ωπλισμένο σκυρόδεμα - υπολογισμός τάσεων και οπλισμών (τ.ΙΙ)
Πλάκες, ευθύγραμμοι δοκοί - πλαίσια μετ' ευθύγραμμων ράβδων. Πέδιλα, θεμέλια υποστυλωμάτων (τ.ΙΙΙ)
Δοκοί συνεργαζόμεναι εν τη κάμψει, άνευ ή μετά συστροφικής αντιστάσεως. Γενική μέθοδος προσδιορισμού της ελαστικής γραμμής και της ελαστικής επιφάνειας. Βοηθητικοί τύποι υπολογισμού (τ.IV)
Μαθηματική θεωρία των ελαστικών πλακών. Θεωρία των σειρών Fourier. Ορθωγωνική πλάξ - επιμήκης - απλώς εδραζομένη - πεπακτωμένη επί μιας ή δυο έναντι γραμμών εδράσεως (τ.V)
Εσχάραι δοκών γεφυρών - νέα μέθοδος στατικής διερευνήσεως - κανονισμοί DIN 1072, DIN 1075 (τ.XIV)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1834 Σ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Not Available
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183 Σ
624.1834 Σ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1834 Σ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Μαγνησίας - Βιβλιοθήκη Βόλου

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183 Σ
624.1834 Σ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη