Εκτελεσθείσαι ερευνητικαί εργασίαι Υδρογεωτρήσεις-δορυφόροι, πιεζομετρικαί γεωτρήσεις, δοκιμαστικαί αντλήσεις τεύχος 6

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υπηρ. Εγγείων Βελτιώσεων Διευθύνσεις 1 & 2, Υδροέρευνα Α.Ε.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Υδρογεωλογική προμελέτη τόξου ανατολικού Βερμίου Αλμωπίας
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ