Το δίστυλον αμφικλινές πλαίσιον και αι στατικαί παραλλαγαί αυτού. - Συμπεράσματα εκ της τεχνικής και οικονομικής διερευνήσεως αυτών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1964 (Νο 1) 1966 (Νο 2)
Πηγή:Ανακοινώσεις θεωρητκών και τεχνικοοικονομικών ερευνών
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ