Επισκόπηση, εφαρμογή και αξιολόγηση διαδικασιών ένταξης τεχνικού έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Η παρούσα Διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διερεύνηση των διαδικασιών ένταξης ενός τεχνικού έργου σε πρόγραμμα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.), το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Ταμεία. Στα πλαίσια της εν λόγω διερεύνησης επιχειρήθηκε, η συστηματοποίηση των διαδικασιών ένταξης προκειμένου να γίνει ευκολότερη η ανάλυση και η αξι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μανουσαρίδου Αννα, Μπάλλα Χριστίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ