Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Αθήνα] , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΚΑΙΟ