Καλλιγάς, Πέτρος, - 1940

Σπούδασε στη Δρέσδη και την Αγγλία και έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα έλαβε μέρος στην εκστρατεία της καταλήψεως της Θεσσαλίας. Όταν απολύθηκε από το στρατό ασχολήθηκε με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως τεχνικά , επιστημονικά, καλλιτεχνικά, γεωπονικά, πολεοδομικά κ.α. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Αυγ. 1940 , σελ. 708-709
Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Αστική πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας : θεσμικό πλαίσιο / Μανόλης Μαρμαράς
Δημοσιεύσεις:Μελέται περί Ατμομηχανών
Ύδρευσις και εξυγιαντικά έργα Αθηνών
Αύξησις της ποσότητος των υδάτων του λεκανοπεδίου Αθηνών
Σχέδιο των Αθηνών
Περί καταλλήλου δια τας Αθήνας συστήματος υποδομών
Το πολεοδομικό πρόβλημα των Αθηνών
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: