Καλλιγάς, Πέτρος, - 1940

Σπούδασε στη Δρέσδη και την Αγγλία και έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα έλαβε μέρος στην εκστρατεία της καταλήψεως της Θεσσαλίας. Όταν απολύθηκε από το στρατό ασχολήθηκε με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως τεχνικά , επιστημονικά, καλλιτεχνικά, γεωπονικά, πολεοδομικά κ.α. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Αυγ. 1940 , σελ. 708-709
Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Αστική πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας : θεσμικό πλαίσιο / Μανόλης Μαρμαράς
Δημοσιεύσεις:Μελέται περί Ατμομηχανών
Ύδρευσις και εξυγιαντικά έργα Αθηνών
Αύξησις της ποσότητος των υδάτων του λεκανοπεδίου Αθηνών
Σχέδιο των Αθηνών
Περί καταλλήλου δια τας Αθήνας συστήματος υποδομών
Το πολεοδομικό πρόβλημα των Αθηνών
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε στη Δρέσδη και την Αγγλία και έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα έλαβε μέρος στην εκστρατεία της καταλήψεως της Θεσσαλίας. Όταν απολύθηκε από το στρατό ασχολήθηκε με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως τεχνικά , επιστημονικά, καλλιτεχνικά, γεωπονικά, πολεοδομικά κ.α. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, πρόεδρος της Επιτροπής Κήπων και Δενδροστοιχιών καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων. Ανέλαβε το υπουργείο Συγκοινωνιών επί της κυβερνήσεως Κροκιδά.Το πρόβλήμα της πρόσληψης των ξένων τεχνικών όρων και της εν συνεχεία ενσωμάτωσής τους στο ελληνικό λεξιλόγιο απασχόλησε τον Καλλιγά που το 1885 έγραφε: "Μεγίστην δυσχέρεια παρέχει εις τον γράφοντα επιστημονικόν τι βιβλίον η μη καθιέρωσις τεχνικών όρων, διότι οφείλει ούτος να εύρη τοιούτους, οίτινες επί τέλους αφήνουσιν αμφιβολίαν αν είναι οι κατάλληλοι η ου". (Πηγή: Τσοκόπουλος, Μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα, τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα σελ. 17). Οντας, το 1919, πρόεδρος της επιτροπής επί του σχεδίου της πόλης Αθηνών εξέδωσε πραγματεία αναφορικά με τη επιφάνεια της πρωτεύουσας. (Πηγή: Μανόλης Β. Μαρμαράς, Η Αστική Πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας, Υποσημ. 14 σελ 100 (Ιω.Γ.Μιχαλόπουλος, Στατιστικαί Πληροφορίαι, λήμμα στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια, τόμος , σελ 279. )