Λοπρέστης, Πέτρος, 1870-1941

Γεννήθηκε το 1870 και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών της Παδούης. Εργάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Λαυρίου, ως αρχιμηχανικός στον Δήμο Κέρκυρας, ως Νομομηχανικός και Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων. Διετέλεσε έκτακτος Μηχανικός του Υπουργείου Συγκοινωνίας, προϊστάμενος Υπηρεσίας Ελέγχου Υδραυλικών Έργων Σερρών-Δράμας και προϊστάμενος τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Παδούη 1893
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Σεπτ. 1941 , σελ. 224-225
Δημοσιεύσεις:Περί αποδόσεως και κόστους εκσκαφών των χρησιμοποιούμενων εκσκαπτικών μηχανημάτων των υδραυλικών έργων πεδιάδων Σερρών-Δράμας
Τα υδραυλικά έργα Σερρών και Δράμας: οργάνωσις συντηρήσεως και εκμεταλλέυσεως
Ρυθμιστικά έργα λίμνης Καστοριάς
Δοκιμαί αντοχής κονιαμάτων
Νέος τύπος υπολογισμού μεγίστων πλημμυρών
Επί των αιτιών της καταστροφής του Μώλου του Λιμένος Αλγερίου
Επί της εξυγιάνσεως παρακτίων λιμνών
Υπολογισμός μεγίστων παροχών εξαιρετικών καταιγίδων
Και πάλιν περί ραβδοσκόπων και εκρεμμοσκόπων
Απορροαί εκ λεκανών συγκειμένων εκ κρητιδικών ασβεστιλίθων
Η χρησιμοποίησης της κισσήρεως προς παρασκευήν σκυροδεμάτων
Κονιάματα εκ τσιμέντου και θηραϊκής γης
Περί προασπίσεως των οχθών ποταμών και χειμάρρων
Παρατηρήσεις επί των υδραυλικών έργων Σερρών-Δράμας
Περί των ιδιοτήτων ειδικού μίγματος ασβεστίου και ποτσολάνης χρησιμοποιούμενο εις τα λιμενικά έργα
Προσδιορισμός των μεγίστων παροχών πλημμυρών
Περί των καταλληλότερων αναλογιών προσμίξεως πουζολάνης και ασβεστίου
Επί ενός τύπου τεχνητών ογκολίθων δια λιμενικά έργα
Τα αίτια της καταστροφής κρυπιδοτοίχων παρά το Π. Φάληρο και ορόπος της ανακατασκευής αυτών προς πρόληψιν νέων ζημιών
Διατί ο τύπος ευθύγραμμου προβόλου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
Επίσημοι ιταλικοί κανονισμοί προς χρήσιν των γραφείων νομομηχανικών δια την σύνταξιν μελετών διευθετήσεως της πεδινής κοίτης των ποταμών
Περί δοκιμών επί ομοιωμάτων διαφόρων υδραυλικών κατασκευών
Ιταλικοί κανονισμοί δια την σύνταξιν μελετών, κατασκευήν και εκμετάλλευσιν των φραγμάτων τεχνητών λιμνών
Αποτελέσματα μεταπλάσεως τυρφωδών αργιλλωδών και αλατούχων εδαφών
Πρωτότυπος λύσις διαβάσεως χειμάρρου παρά σιδηροδρομικής γραμμής και δημοσίας οδού
Κόστος έργων σήραγγος Μπογιατίου και φράγματος Μαραθώνος
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: