Κιτσίκης, Κώστας, 1892-1969

τώβριο του 1917, μετά την μεγάλη πυρκαγιά της Θεσαλλονίκης, συγκροτήθηκε επιτροπή για τη μελέτη ανασχεδιασμού της πόλης. Η επιτροπή περιλάμβανε δύο Γάλλους -τον πολιτικό μηχανικό Εrn. Hebrard και έναν αρχιτέκτονα τον Jos. Pleyber- έναν Άγγλο αρχιτέκτονα - τον Th. Mawson- τρεις Έλληνες -τον πολιτικό μηχανικό Αγ. Γκίνη και τους αρχιτέκτονες Αρ. Ζάχο και Κ. Κι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Πολυτεχνείο Βερολίνου - Charlotenburg Βερολίνο Γερμανία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Δημοσιεύσεις:Τα νέα κτίρια της "Σωτηρίας"
Αι τάσεις της συγχρόνου αρχιτεκτονικής
Η διεξαγωγή της κριτικής επί των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
Τα νέα κτίρια του Πολυτεχνείου
Περιοχή γέννησης: