Φωτιάδης, Δημήτριος Α., 1894-1974

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης: