Μπόνης, Λεωνίδας, 1896-1963

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts Παρίσι Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός