Ρουσόπουλος, Αθανάσιος του Ιωάννη, 1902-1983

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1923
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Διανομή οριζοντίων δυνάμεων υπό ακάμπτου πλακός εις ολόσωμους εν τω χωρώ φορείς: περίπτωσις σεισμικών δυνάμεων - διανομή και δίαιτα αυτών
Οι σεισμοί της Χαλκιδικής
Η γενική λύσις του προβλήματος της εκκέντρου καθέτου φορτίσεως διατομής σιδηροπαγούς σκυροδέματος
Η γενική λύσις του προβλήματος της εκκέντρου καθέτου φορτίσεως διατομής σιδηροπαγούς σκυροδέματος
Αι θέσεις των τεχνικών
Προς ουσιαστικήν τάξιν
Περί της "κοσμικής λογιστικής"και των γενικοτέρων εξ' αυτής συμπερασμάτων
Η εν τω χώρω στατική πολυόρωφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Α'. Μονόροφα και πολυόροφα συστήματα εν τω χώρω
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων
Περί του τρόπου εκτελέσεως των τεχνικών έργων
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων
Περί του τρόπου οργανώσεως των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις.
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις.
Επί της χωροταξίας
Οικονομική αποσυμφόρησις και διερεύνησις - κατάργησις της φορολογίας και έκδοσις παραγωγικού χαρτονομίσματος
Να πείσομεν και να πιέσωμεν
Τα προ του Επιμελητηρίου κείμενα προβλήματα
Εκθεσις δια την έρευναν επί του καταρτισμού μελετών της διοικήσεως και διαχειρίσεως της οδοποιµιας, των λιμενικών έργων και των αεροδρομίων της χώρας
Η ευημερία της Ελλάδος είναι δυνατή
Διά τας εργασίας των τοπικών τμημάτων του ΤΕΕ: εγκύκλιος υπ' αριθμ. 5231 της 9ης Οκτωβρίου 1951
Θρησκεία αγάπης και κατασκευής
Το νέον εθνικόν ιδανικόν
Εργασίαν δι' όλους
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Διαδίκτυο:Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου