Οικονόμου, Αγγελος του Ηρακλέους

Πολιτικός μηχανικός. Αποφοίτησε από το ΕΜΠ το 1899. Εργάστηκε ως Μηχανικός Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων από το 1902, όπου και ανέλαβε διάφορα δημόσια έργα ενώ από το 1923 επιτέλεσε Διευθυντής Δημοσίων Εργων στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.(Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ.249). Υπήρξε Πρόεδρος του ΤΕΕ την περίοδο 1935....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Δημοσιεύσεις:Αι νεωτέραι αντιλήψεις εν τη διαρρυθμίσει των πόλεων
Ανακοίνωσις εις το VII διεθνές συνέδριον οδοποιµιας εν Μονάχω
Ο νόμος περί Οργανισμού της Υπηρεσίας των Δημοσίων Εργων
Τα δημόσια έργα και αι Δημόσιαι Τεχνικαί Υπηρεσίαι
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Διαδίκτυο:Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου