Λαμπαδάριος, Δημήτριος του Νικολάου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1910. Στη συνέχεια, με υποτροφία από το ΕΜΠ, έκανε σπουδές στη Τechnische Hochschule και στο Γεωδαιτικό Ινστιτούτο της Δρέσδης (1910-1913). Εργάστηκε ως μηχανικός - αρχιτέκτων ΕΜΠ από το 1910-1913 και ως συνεργάτης του μηχανικού Shneider κατά το ίδιο διάστημα. Το 1917 διετέλεσε προϊστάμενος συνεργε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1910, Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1913-1915, Γεωδαιτικό Ινστιτούτο Δρέσδη Γερμανία 1913-1915
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Η ελληνική συμβολή εις την 4ην γενικήν σύνοδον της διεθνούς γεωδαιτικής και γεωφυσικής ενώσεως
Αι γεωδαιτικαί αλληλοτομίαι υπολογιζόμεναι δια διδύμου αριθμομηχανής
Ανώτατο Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον περί τεχνικής εκπαιδεύσεως εν γένει
Το πρόβλημα του Ελληνικού Κτηματολογίου
Η κρίσις των τεχνικών επαγγελμάτων
Η επιλογή των εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εισακτέων και αι εισαγωγικαί εξετάσεις
Το τοπογραφικόν μικρόμετρον και γωνιόμετρον του Lendvay
Η γεωδαισία παρ' αρχαίοις Ελλησιν
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: