Μπαλάνος, Νικόλαος Μ.

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1883. Από το 1883 έως το 1889 εργάστηκε ως Νομομηχανικός Δημοσίων Εργων ενώ από το 1889 έως το 1892 εργάστηκε ως αρχιμηχανικός εργασιών επεκτάσεως σιδηροδρομικής γραμμής Σ.Α.Π. μέχρι πλατεία Ομονοίας. Από το 1894 εργάστηκε ως διευθυντής της υπηρεσίας σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Παρίσι Γαλλία 1883
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας: