Μπίρης, Κυπριανός του Ηλία

Σπούδασε αρχιτέκτονας στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1928. Στη συνέχεια έκανε ευρύτερες σπουδές στο εξωτερικό ως υπότροφος του Κασσιμάτειου κληροδοτήματος. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1928 έως το 1932 καθώς επίσης και ως αρχιτέκτονας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας Αθηνών κα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1928
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Η αστική πολυκατοικία
Η νέα αρχιτεκτονική και μερικαί εφαρμογαί της
Γύρω από τας παρεξηγήσεις της νέας αρχιτεκτονικής
Οικοδομικαί κατασκευαί εν Σουηδία
Συγκρότησις μελετών εκτελέσεως κτιριακών έργων
Νοσηλευτικόν ίδρυμα εργατών θαλάσσης εν Πεντέλη
Σημειώσεις οικοδομικής
Οργάνωσις και δραστηριότις 1953-1972
Οικοδομική: πίνακες εκ των κεφαλαίων ξύλινοι χονδροκατασκευαί και φέροντες οργανισμοί κτιρίων
Ξυλεία και ξυλουργική
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Αρχιτεκτονικά έργα
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε αρχιτέκτονας στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1928. Στη συνέχεια έκανε ευρύτερες σπουδές στο εξωτερικό ως υπότροφος του Κασσιμάτειου κληροδοτήματος. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1928 έως το 1932 καθώς επίσης και ως αρχιτέκτονας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας Αθηνών κατά το διάστημα 1932-1933. Διετέλεσε επιμελητής στην έδρα της "Οικοδομικής" του ΕΜΠ. Πήρε το Α' βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση προσχεδίων Υπουργείου Στρατιωτικών σε συνεργασία με τον Π. Μάρθα. Κατά το διάστημα 1928-1932 ανέλαβε τη μελέτη και την επίβλεψη ανέγερσης νέων ιατρικών εργαστηρίων Πανεπιστημιουπόλεως στο Γουδί καθώς και νέων διδακτηρίων του Πανεπιστημίου. Επίσης ανέλαβε τη μελέτη και επίβλεψη ανέγερσης ιδιωτικών αρχιτεκτονικών έργων (πολυκατοικία Λογοθετοπούλου, κ.λ.π.). (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 228).