Μπίρης, Κωνσταντίνος του Ηλία

Σπούδασε αρχιτέκτονας στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1921. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 1923 έως το 1925, όπου ανέλαβε τη μελέτη και εκτέλεση αρχιτεκτονικών έργων, ενώ από το 1925 κι έπειτα εργάστηκε στο Δήμο Αθηναίων ως τμηματάρχης της υπηρεσίας σχεδίου πόλεως και ασχολήθηκε με την ανέγερση κτιρίων. Κέρδισε το Γ' βραβείο αρχιτεκτονικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1921
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Περί το πολεοδομικόν πρόβλημα των Αθηνών
Εκατό χρόνια αθηναϊκής αρχιτεκτονικής
Εκθεσις: επί των υπ' αρ. Ε. 21340/30-5 ε.ε. και Ε. 25184/2104/20-6 ε.ε. εγγράφων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων
Τοπωνύμιαι της πόλεως και των περιχώρων των Αθηνών: η μετονομασία των οικισμών
Ξυλεία και ξυλουργική
Αι εκκλησίαι των παλαιών Αθηνών
Αι ψευδαναστηλώσεις των μνημείων μας
Η "Αναστήλωσις" του ναού των Αγίων Ασωμάτων
Για τη σύγχρονη Αθήνα: μελέτες και αγώνες
Ο Απόστολος Παύλος εν Αθήναις
Σχέδιον ανασυγκροτήσεως της πρωτευούσης: συνοπτική έκθεσις - γενικά διαγράμματα: summary
Αι Αθήναι
Αι Αθήναι από του 19ου έως τον 20ον αιώνα
Τα Αττικά του Εβλιά Τσελεμπή
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Αρχιτεκτονικά έργα