Γλένης, Π.

Εκπόνησε σχέδιο το 1919 στο οποίο υπολογίζονταν η επιφάνεια της πόλης των Αθηνών σε 20.050.352 τ.μ. (Πηγή: Μανόλης Β. Μαρμαράς, Η Αστική Πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας, υποσημ. 14, σελ 100 (Ιω.Γ.Μιχαλόπουλος, Στατιστικαί Πληροφορίαι, λήμμα στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια, τόμος , σελ 279. )...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Αστική πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας : θεσμικό πλαίσιο / Μανόλης Μαρμαράς