Χαριτάκης, Θεμιστοκλής του Παναγιώτου

Σπούδασε μεταλλειολόγος μηχανικός στο Εcole Nationale Superieure des Mines, στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1910. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, σελ. 378-379). Σπούδασε κοντά στον Henry Le Chatelier, επίσης μεταλλειολόγο και ηγετική φυσιογνωμία του ταιηλορισμού στη Γαλλία. Υπήρξε εισηγητής -μέσω Γαλλίας- του ταιηλορισμού στην Ελλάδα, ενώ δημοσίευσε άρθρα εν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Mines Παρίσι Γαλλία 1910
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Το μεταλλευτικόν και λιγνιτικόν ζήτημα και ο τεχνικός και βιομηχανικός εξοπλισμός της χώρας
Μια επίσκεψις εις τας μηχανικάς εγκαταστάσεις της γαλλικής εταιρείας μεταλλείων Λαυρίου
Η ψυχρά άσφαλτος και αι εφαρμογαί αυτής εν Ελλάδι
Η ρύθμισης της κυκλοφορίας εν Αθήναις διά καταφυγίων
Το εν Παρισιοις Δ' Διεθνές Συνέδριον της Επιστημονικής Οργάνωσης της Εργασίας (ΕΟΕ)
Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικότεραι εφαρμογαί αυτής κατά τον H. Fayol
Φορδισμός. Αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Κοινωνική δραστηριότητα: