Φιορέντζος

Στις 26 Νοεμβρίου του 1837 ο Ρομπότσης μετέβη με το γεωμέτρη και μηχανικό κ.Φιορέντζο στον Πειραιά για να καταμετρήσουν το χώρο των οικοπέδων. (Πηγή: Τσοκόπουλος, 1984 σελ 58)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999