Κορδέλλας, Ανδρέας

Σπούδασε υδραυλικός μηχανικός. Το 1878 άρχισε την αναδάσωση στην πλαγιά του Λυκαβηττού προς τη Μονή Πετράκη. Το 1899 ίδρυσε μαζί με τον Φ. Νέγρη και τον τμηματάρχη δασών Κων. Σάμιο τη «Φιλοδασικήν Ένωσιν». (Πηγή: Μπίρης, 1999, σελ.271). Μαζί με τον μαθηματικό Στέφανο Κυπαρρίσο ήταν δύο από τους πρωτεργάτες του "Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου". Το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Δημοσιεύσεις:Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλική άποψιν
Δοκίμιον υδρολογικού χάρτου του λεκανοπεδίου Αθηνών
Περί καυσίμων υλών
Χημική σύστασις των ασβεστολιθικών πετρωμάτων του Πειραιώς
Περί οψιανού θηραϊκής γης και κισσήρεως
Συνοπτική μελέτη περί υδρεύσεως Αθηνών και Πειραιώς
Γεωλογική σύστασις της Αττικής εν σχέσει προς το ζήτημα της υδρεύσεως
Ανάλυσις των υδάτων της γραμμής του ΣΠΑΠ
Τα ύδατα εν τω Θριασίω: εκτελούμεναι υδραυλικαί εργασίαι
Καμίνευσις του σιδηρολίθου εν Ελλάδι και χρησιμοποίησης των λιγνιτών
Στατιστική μεταλλούχων χώρων εν Ελλάδι
Συνοπτικαί σημειώσεις περί της εν Ελλάδι χαρτογραφίας
Περιγραφή της Κάριας και τινών μερών της Λυδίας εν τη Δ. Μικρά Ασία
Περί της χρησιμοποιήσεως των ελληνικών λιγνητών (γαιανθράκων) προς θέρμανσις των κλιβάνων των παρ'ημίν αρτοποιών αντί της φυτικής καυσίμου ύλης
Περί της παλαιάς ιαπωνικής μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας
Περί των νεωτέρων γεωολογικών ερευνών επί της Εύβοιας
Περί των σμυριδωρυχείων της Μικράς Ασίας και της γενέσεως της σμυρίδος
Περί των σμυριδωρυχείων της Μικράς Ασίας και της γενέσεως της σμυρίδος
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Διαδίκτυο:Περί καυσίμων υλών
Χημική σύστασις των ασβεστολιθικών πετρωμάτων του Πειραιώς
Περί οψιανού θηραϊκής γης και κισσήρεως
Συνοπτική μελέτη περί υδρεύσεως Αθηνών και Πειραιώς
Γεωλογική σύστασις της Αττικής εν σχέσει προς το ζήτημα της υδρεύσεως
Ανάλυσις των υδάτων της γραμμής του ΣΠΑΠ